Sikkerhetsdatablad
- VELUX vedlikeholdssett

Last ned sikkerhetsdatablad

VELUX AS er fullt klar over kravet til REACH Regulation (1907/2006) om å fremlegge sikkerhetsdatablad for kjemikalier og andre blandinger. Vennligst se tilgjengelige sikkerhetsdatablad på følgende VELUX vedlikeholdssett: 

 • Last ned ZZZ 130KB

  Redegjørelser om forholdsregler

  P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.

   
 • Last ned ZZZ 176KB

  Redegjørelser om forholdsregler

  P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. 

 • Last ned ZZZ 129KB

  Signalord
  Advarsel

  Redegjørelser om fare
  H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

  Redegjørelser om forholdsregler
  P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. P280 - Bruk vernehansker. P273 - Unngå utslipp til miljøet. P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P333 + P313 - Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P501 - Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

  Farepiktogrammer