Sikkerhetsdatablad
- VELUX vedlikeholdssett

Last ned sikkerhetsdatablad

VELUX AS er fullt klar over kravet til REACH Regulation (1907/2006) om å fremlegge sikkerhetsdatablad for kjemikalier og andre blandinger. Vennligst se tilgjengelige sikkerhetsdatablad på følgende VELUX vedlikeholdssett: 

 • Last ned ZZZ 130KB

  Signalord

  Advarsel 

  Redegjørelser om fare

  H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 

  Redegjørelser om forholdsregler

  P280 - Bruk vernehansker. P261 - Unngå innånding av damp. P272 - Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P333 + P313 - Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P501 - Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

 • Last ned ZZZ 131KB Teknocare

  Signalord

  Advarsel

  Redegjørelser om fare

  H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

  Redegjørelser om forholdsregler

  P280 - Bruk vernehansker. P261 - Unngå innånding av damp. P272 - Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P333 + P313 - Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P501 - Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

  Farepiktogrammer


   
 • Last ned ZZZ 133KB

  Redegjørelser om forholdsregler

  P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.

 • Last ned ZZZ 176KB

  Signalord

  Advarsel

  Redegjørelser om fare

  H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 

  Redegjørelser om forholdsregler

  P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. P280 - Bruk vernehansker. P261 - Unngå innånding av damp. P272 - Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P333 + P313 - Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P501 - Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

  Farepiktogrammer


 • Last ned ZZZ 131KB Teknoclean

  Signalord

  Advarsel

  Redegjørelser om fare

  H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

  Redegjørelser om forholdsregler

  P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. P280 - Bruk vernebriller eller ansiktsvern. P305 - VED KONTAKT MED ØYNENE: P351 - Skyll forsiktig med vann i flere minutter. P338 - Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P337 + P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

  Farepiktogrammer

 • Last ned ZZZ 129KB

  Signalord
  Advarsel

  Redegjørelser om fare
  H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Redegjørelser om forholdsregler
  P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. P280 - Bruk vernehansker. P273 - Unngå utslipp til miljøet. P261 - Unngå innånding av damp. P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P333 + P313 - Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P501 - Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

  Farepiktogrammer
 • Last ned ZOZ 010KB

  Signalord
  Advarsel

  Redegjørelser om fare
  H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Redegjørelser om forholdsregler
  P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. P280 - Bruk vernehansker. P273 - Unngå utslipp til miljøet. P261 - Unngå innånding av damp. P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P333 + P313 - Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P501 - Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

  Farepiktogrammer